Skip to content Skip to footer
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106
Tu zrodziła się ROTA
wystawa najlepszych prac konkursu fotograficznego
16 maja – 6 września 2009

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ROTA w Jedliczu oraz Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Temat
Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z dworkiem Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – najbardziej prawdopodobnym miejscem powstania Roty – pokazujące piękno, nastroje i klimaty tego obiektu, jego architektury, wnętrz i otoczenia a także upamiętniające w sposób twórczy wydarzenia związane z obchodami stulecia pierwodruku Roty mającymi miejsce od lipca 2008. Dopuszczalna jest także inna interpretacja tematu.
Warunki konkursu
Konkurs ma formułę otwartą i jest adresowany do wszystkich fotografujących.
Jeden uczestnik może zgłosić najwyżej trzy zdjęcia wykonane w postaci gotowej do ekspozycji wyłącznie w rozmiarze 20×30 cm. Nie przyjmujemy zdjęć w zapisie elektronicznym i diapozytywów.
Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora (pseudonim) i tytuł pracy. Do prac należy załączyć samodzielnie przygotowaną kartę zgłoszeniową z następującymi danymi: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego oraz wykaz nadesłanych prac. Tak przygotowaną “Kartę zgłoszeniową” należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem). Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą dopuszczone do konkursu. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w transporcie pocztowym.
Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do przedłożonej pracy wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami, w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu stowarzyszenia ROTA i ich rodziny oraz pracownicy Muzeum.

Terminarz konkursu
Prace należy nadesłać w terminie do 30 kwietnia 2009 roku na adres organizatora: Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych “Rota”; 38-460 Jedlicze, ul. Brzozowa 6 z dopiskiem “Tu zrodziła się ROTA”.

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury powołane przez organizatorów złożone z przedstawicieli organizatorów, znanych fotografików i znawców fotografii w terminie do 7 maja 2009 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych Stowarzyszenia ROTA i Muzeum w Żarnowcu.
Nagrodzone i wyróżnione oraz inne zakwalifikowane przez jury zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie mającej miejsce w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Przewidywany okres trwania wystawy to 15 maja do 15 czerwca 2009. O dokładnym terminie wręczenia nagród połączonego z wernisażem wystawy laureaci zostaną powiadomieni.

Nagrody
– pierwsza nagroda w wysokości 500 zł
– druga nagroda 400 zł
– trzecia nagroda 300 zł
Organizatorzy dopuszczają możliwość ustanowienia wyróżnień specjalnych przez sponsorów konkursu.

Sprawy organizacyjne
Komisarzem konkursu jest: Ryszard Zagórski
Informacje dodatkowe, kontakt tel. (013) 43 52 252
Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem oraz działalnością stowarzyszenia ROTA i Muzeum Marii Konopnickiej z zachowaniem osobistych praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, jakie zdobyła w konkursie.
Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Nagrodzone fotografie

I nagroda Klaudia Blicharz z Krosna Cienie historii
 
II nagroda Marta Woźniak z Potakówki Miejsce pamiętnych lat
III nagroda Katarzyna Roman z Jedlicza Budzące się życie i nadzieje
wyróżnienie Margita Majzner z Dydni Dworek w scenerii zimowej
wyróżnienie Ewa Wojtysiak z Jedlicza Początek
Skip to content