Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU

 1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. (Dz.U. 2021 poz. 1641 ze zm.).
 2. Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018.1000), art.25, art. 25a )
 3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. 2016 poz. 1011).
 4. Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. 2021, poz. 2070, ze zm.).

Muzeum ‒ Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Muzealia ‒ rzeczy ruchome stanowiące własność Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, wpisane do ksiąg inwentarzowych.

Archiwalia ‒ dokumenty piśmiennicze, ikonograficzne, audialne i audiowizualne stanowiące własność Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, wpisane do ksiąg inwentarzowych.

Wizerunek ‒ odwzorowanie obiektu, niezależnie od sposobu jego wykonania, a w szczególności w formie fotografii lub skanu.

Domena publiczna ‒ należą do niej utwory, do których autorskie prawa majątkowe wygasły, gdyż minęło 70 lat od śmierci ich autora, ostatniego ze współautorów, daty rozpowszechnienia lub daty ustalenia utworu albo nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego na podstawie art. 4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Informacje sektora publicznego związane z muzealiami i archiwaliami będące własnością Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu ‒ to m.in. posiadane aktualnie cyfrowe wizerunki obiektów (fotografie i skany) oraz informacje o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego ‒ to wykorzystanie ww. informacji przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Kwerenda ‒ fizyczne udostępnienie muzealiów i archiwaliów oraz informacji o zbiorach osobie zainteresowanej na jej wniosek (przedstawiciel instytucji, osoba prywatna, bez ograniczeń), odbywające się w siedzibie Muzeum w terminie ustalonym przez obie strony. Zakres tematyczny oraz wybór muzealiów i archiwaliów udostępnionych podczas kwerendy ustalane są wcześniej z pracownikiem merytorycznym, który przygotowuje kwerendę.

Kwerenda elektroniczna ‒ udostępnienie  programu do ewidencji zbiorów zawierającego bazę muzealiów lub archiwaliów osobie zainteresowanej na jej wniosek (przedstawiciel instytucji, osoba prywatna, bez ograniczeń), odbywającej się w siedzibie Muzeum w terminie ustalonym przez obie strony.

Cel niekomercyjny ‒ działalność nienastawiona na osiąganie zysku, w tym m.in.: praca naukowo-badawcza, publikacja naukowa do udostępniania online, praca doktorska, praca magisterska, praca licencjacka, prelekcja konferencyjna, niekomercyjny blog popularnonaukowy lub edukacyjny, niekomercyjna strona internetowa, różnego typu wydawnictwa i materiały edukacyjne rozprowadzane nieodpłatnie, amatorska działalność kolekcjonerska, badania prowadzone na własny użytek.

Cel komercyjny ‒ działalność nastawiona na osiąganie przychodu, w tym: różne formy reklamy, strona internetowa lub blog komercyjny, różnego typu wydawnictwa i materiały edukacyjne rozprowadzane odpłatnie.

 1. Muzeum udostępnia informacje sektora publicznego wyłącznie w zakresie treści powstałych w wyniku prowadzonej działalności.
  Informacje sektora publicznego Muzeum dotyczą m.in. dokumentacji wizualnej muzealiów i archiwaliów (fotografie, skany), kwerendy dotyczące danych identyfikacyjnych zbiorów zawartych w inwentarzach i kartach ewidencyjnych, opisów zbiorów i ich kolekcji sporządzanych na potrzeby wystaw stałych i czasowych, komunikatów prasowych dotyczących zbiorów, informacji dotyczące wydarzeń edukacyjnych, działalności wydawniczej i poszczególnych publikacji.
 1. Muzeum zapewnia możliwość ponownego wykorzystania informacji, o której mowa w ust. 1, przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do celów komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona np. celem tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzenia zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1062) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2018, poz. 2339), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
 2. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:
  a) udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu: http://www.muzeumzarnowiec.pl/bip/
  b)udostępnione w serwisie internetowym Muzeum: http://www.muzeumzarnowiec.pl
  c) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
 3. Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania następuje na podstawie pisemnego wniosku skierowanego pocztą elektroniczną: e-mail: info@muzeumzarnowiec.pl lub tradycyjną na adres: Muzeum Marii Konopnickiej, Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  a) Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wskazanie:
  ‒ danych wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail,
  ‒ informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  ‒ celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  ‒ formy przygotowania informacji sektora publicznego a w przypadku fotografii rodzaj i format zdjęcia,
  ‒ sposobu przekazania informacji sektora publicznego.
  b) Wniosek nie spełniający warunków określonych w punkcie a, nie będzie rozpatrywany jeżeli wnioskodawca nie usunie braków w terminie 7 dni.
  c) Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w tym terminie, Muzeum zawiadamia w okresie do 14 dni wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
  d) Muzeum ma prawo odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wyłącznie w przypadkach wymienionych w pkt 6 lub określić warunki ograniczające ponowne wykorzystania informacji sektora publicznego wymienione w pkt 5b.
 1. Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:
  a) dla informacji udzielonej na stronie BIP Muzeum i na stronie internetowej www.muzeumzarnowiec.pl, gdzie nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystania, użytkownicy informacji w celu ponownego wykorzystania są zobowiązani do:
  – poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji poprzez umieszczenie klauzuli: „Ze zbiorów Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, nr inw………”
  ‒ udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie uzyskanej formie,
  ‒ informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  b) dla informacji udzielonej na wniosek Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu ma prawo określić, w umowie ze składającym wniosek, warunki ograniczające ponowne wykorzystania informacji sektora publicznego w zakresie:
  ‒ działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, gdy dot. zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierających godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, herby, reprodukcje orderów, odznak i odznaczeń wojskowych bądź innych odznaczeń, jeśli miałyby zostać wykorzystane w sposób uwłaczający godności tych symboli,
  ‒ działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędących własnością Muzeum,
  – informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.
 1. Muzeum ma prawo odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dotyczących:
  a) depozytów, jeżeli ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
  b) obiektów podlegających ochronie prawa autorskiego lub do których autorskie prawa majątkowe jeszcze nie wygasły, tj. tych które nie należą do domeny publicznej;
  c) zapewnienia bezpieczeństwa muzealiom ze względu na ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów;
  d) prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy;
  e) informacji, będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
  f) informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem.
  Dyrektor w drodze decyzji może odmówić zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w przypadku gdy realizacja wniosku powoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przez Muzeum, przekraczających proste czynności.
 1. Zasady odpowiedzialności Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) Szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób.
  b) Szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.
 1. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
  1) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, albo zawiadomić Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Muzeum w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
  2) W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz. 23).
  3) Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ‒ Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718.), z tym że:
  a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 Załącznik nr 1 ‒ Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 1. Fotografowanie ekspozycji lub wnętrz oraz muzealiów i archiwaliów Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu związane ze zwiedzaniem i z przeznaczeniem do użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga zgody Dyrektora Muzeum.
 2. Niedozwolone jest fotografowanie ekspozycji lub wnętrz oraz muzealiów i archiwaliów Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz statywu, bez zgody Dyrektora Muzeum.
 3. Materiał uzyskany w wyniku fotografowania, którego przedmiotem są ekspozycje lub wnętrza oraz muzealia i archiwalia Muzeum, nie może być rozpowszechniany i publikowany, w tym m.in. w celach komercyjnych, bez uprzedniej i pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.
 4. Muzeum udostępnia obiekty podmiotom zewnętrznym w celach popularyzatorskich i naukowych poprzez:
  ‒ utrwalanie i udostępnianie w formie elektronicznej wizerunków obiektów,
  ‒ umożliwienie fotografowania lub nagrywania wideo obiektów,
  ‒ udzielenie, na zasadzie licencji, prawa do wykorzystania wizerunku obiektu.
 1. Fotografowanie lub nagrywanie wideo w celach publikowania, rozpowszechniania (oraz do celów komercyjnych) jest odpłatne i wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo obiektów lub ze względów technicznych Muzeum zastrzega sobie prawo do określenia sposobu udostępnienia wizerunków obiektów.
 3. Udostępnianie cyfrowych wizerunków muzealiów i archiwaliów Muzeum do celów naukowo-badawczych i edukacyjnych następuje nieodpłatnie po pozytywnym rozpatrzeniu przez Dyrektora Muzeum wniosku o udostępnienie.
 4. Wniosek o udostępnienie wizerunków obiektów prosimy kierować do Dyrektora Muzeum za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: literacki@muzeumzarnowiec.pl lub historyczny@muzeumzarnowiec.pl, osobiście albo pocztą na adres siedziby Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, tj. Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Koszt przygotowania wizerunku obiektu w formie fotografii lub skanu określa §7 Opłaty.
 6. Udostępnienie wizerunków obiektów będących własnością Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu (celem reprodukowania w różnych publikacjach i kopiowania do celów naukowo-badawczych) następuje na podstawie pozytywnego rozpatrzenia przez Dyrektora Muzeum wniosku o udostępnienie oraz podpisaniu przez obie strony Umowy licencyjnej.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do opatrzenia wizerunków obiektów opisem wskazanym przez Muzeum.
 8. Muzeum udostępnia swoje obiekty jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesów instytucji oraz nie stoi w sprzeczności w szczególności z wizerunkiem Muzeum lub z działalnością badawczą, edukacyjną, popularyzatorską i promocyjną Muzeum.
 9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum może odmówić wyrażenia zgody na wykonanie zamówienia bez podania przyczyny.
 10. W szczególnych przypadkach zamówienie może nie być zrealizowane również w wyniku decyzji pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za zbiory, już po uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum (w szczególności ze względu na zły stan zachowania obiektu lub inne przeciwwskazania konserwatorskie).
 11. Wykorzystanie przez Zamawiającego wizerunku obiektu w sposób odmienny od określonego we wniosku jest niedozwolone.
 12. Udostępnienie wizerunku obiektu odbywa się po podpisaniu umowy i uregulowaniu przez Zamawiającego przelewem w terminie do 14 dni stosownej opłaty na podstawie wystawionej przez Muzeum faktury, która zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres.
 13. Muzeum udostępnia wizerunki obiektów będących własnością Muzeum ‒ do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe pozwalające na dysponowanie wizerunkiem dzieła.
 14. Muzeum zastrzega sobie możliwość odmowy udostępniania cyfrowych wizerunków obiektów wraz z podaniem uzasadnienia, na podstawie art. 23 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016r., poz. 352 ze zm.), a także w innych przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Udostępnianie wizerunków opublikowanych na stronie internetowej Muzeum odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie wizerunku, jeśli obiekt, którego sprawa dotyczy nie został oznaczony jako domena publiczna. Użytkownicy wizerunków należących do domeny publicznej są zobowiązani do zamieszczenia informacji, że obiekt pochodzi ze zbiorów Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz podać tytuł dzieła, a także imię i nazwisko jego autora.

Załącznik nr 2 ‒ Wniosek o udostępnianie wizerunków obiektów będących własnością Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

 1. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu udostępnia swoje zbiory do celów naukowo-badawczych, edukacyjnych, konserwatorskich ‒ do różnych publikacji oraz do publicznego prezentowania w muzeach, galeriach i ośrodkach naukowych.
 2. Kwerendy (w tym kwerendy elektroniczne) przeprowadzane w siedzibie Muzeum są bezpłatne.
 3. Kwerendy dla muzeów, ośrodków naukowych i osób prowadzących projekty badawcze lub piszących prace (publikacje) naukowe i popularnonaukowe na temat Marii Konopnickiej, zbiorów i parku zabytkowego Muzeum ‒ przeprowadzane są bezpłatnie.
 4. Muzeum nie może zagwarantować pozytywnego rozpatrzenia każdej zleconej kwerendy. Zainteresowani, przed rozpoczęciem kwerendy, poinformowani zostaną o możliwościach odszukania materiałów, przewidywanym czasie realizacji i przybliżonym koszcie ‒ który określa §7 Opłaty. Korzystanie z materiałów możliwe jest dopiero po uprzednim uregulowaniu opłaty bezpośrednio w biurze lub na konto bankowe Muzeum. W indywidualnych przypadkach Dyrektor Muzeum może odstąpić od pobrania opłaty za wykonanie kwerendy.
 5. W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia kwerendy.
 6. Wniosek w sprawie przeprowadzenia kwerendy powinien być kierowany w formie oficjalnego pisma do Dyrektora Muzeum, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem kwerendy.
 7. Zgodę na przeprowadzenie kwerendy udziela Dyrektor Muzeum lub osoba przez niego upoważniona. Wnioskodawca otrzyma pisemną odpowiedź w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia do Muzeum oficjalnego wniosku/pisma.
 8. Termin wykonania kwerendy w zbiorach Muzeum należy ustalić drogą telefoniczną lub e-mailową z pracownikiem danego Działu Muzeum, po uprzednim, pisemnym uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.
 9. Studenci, doktoranci i uczniowie zobowiązani są dodatkowo do przedstawienia zaświadczenia z uczelni lub ze szkoły potwierdzającego ich status.
 10. Podczas kwerend prowadzonych w siedzibie Muzeum możliwe jest samodzielne wykonanie fotografii muzealiów i archiwaliów na zasadach omówionych z opiekunem działu zbiorów. Dokumentacja wizualna udostępnionych do kwerendy zbiorów może być wykorzystywana jedynie do własnych celów badawczych. W przypadku chęci pozyskania wizerunków muzealiów niezbędne jest złożenie wniosku (wzór ‒ załącznik nr 2) o ich udostępnienie lub zlecenie wykonania fotografii przez Muzeum.
 11. Wniosek o przeprowadzenie kwerendy prosimy kierować do Dyrektora Muzeum za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: literacki@muzeumzarnowiec.pl lub historyczny@muzeumzarnowiec.pl, osobiście albo pocztą na adres siedziby Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, tj. Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Załącznik nr 3 ‒ Wniosek o przeprowadzenie kwerendy w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu udostępnia swoje zbiory wyłącznie do celów naukowych, badawczych, konserwatorskich oraz w celu ich publicznego prezentowania w muzeach i galeriach. Muzeum nie użycza zbiorów osobom prywatnym.

 1. Wniosek w sprawie użyczenia eksponatów winien być kierowany w formie oficjalnego pisma do Dyrektora Muzeum, co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia eksponowania.
 2. Wniosek w sprawie użyczenia muzealiów z Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu powinien zawierać następujące informacje:
  ‒ pełna nazwa instytucji wraz z adresem,
  ‒ cel wypożyczenia (wystawa, depozyt, projekt badawczy, ekspertyza, konserwacja),
  ‒ w przypadku wystaw należy podać jej tytuł z informacją merytoryczną i planowaną publikacją,
  ‒  rzeczywisty termin otwarcia i zamknięcia wystawy (daty dzienne),
  ‒ miejsce eksponowania muzealiów,
  ‒ termin wypożyczenia i zwrotu zabytków (daty dzienne).
  ‒ dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wystawy lub użyczenie zabytków (telefon, e-mail),
  ‒ załącznik z wykazem muzealiów wraz z ich numerami inwentarzowymi.
 3. Zgody na użyczenie muzealiów udziela Dyrektor Muzeum, po wcześniejszych konsultacjach z pracownikami działów merytorycznych.
 4. Wnioski o użyczenie muzealiów ze zbiorów Muzeum prosimy kierować do Dyrektora Muzeum na adres: Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze; albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: literacki@muzeumzarnowiec.pl lub historyczny@muzeumzarnowiec.pl.
  W przypadku pytań dotyczących użyczenia muzealiów ze zbiorów Muzeum, prosimy o kontakt z pracownikami działów merytorycznych.
 5. Decyzja o użyczeniu zabytków jest uzależniona od terminu złożenia wniosku (kolejności zgłoszeń otrzymanych od innych Instytucji), planów ekspozycyjnych Muzeum oraz stanu zachowania muzealiów objętych wnioskiem.
 6. Informację o uzyskaniu zgody bądź odmowie na użyczenie muzealiów wnioskodawca otrzyma w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do Muzeum pisma z oficjalną prośbą.
 7. Udostępnienie odbywa się na podstawie umowy użyczenia oraz protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzanych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Umowę ze strony biorącego do używania podpisuje Dyrektor (lub osoba przez niego upoważniona), a ze strony użyczającego Dyrektor Muzeum. Umowa użyczenia określa szczegółowe warunki transportu i eksponowania obiektów. Dokumenty określają w szczególności: cel i miejsce przeniesienia, na jaki okres następuje przeniesienie, wymagane warunki transportu i eksponowania (przechowywania). Integralną częścią Umowy użyczenia jest szczegółowy wykaz muzealiów wraz z dokumentacją wizualną, opisem stanu zachowania i wyceną zabytków.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmówienia zgody na wypożyczenie obiektu
  z powodu złego stanu konserwatorskiego bądź własnych planów wystawienniczych.
 9. Biorący do używania ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użyczonych obiektów. Odpowiedzialność ta trwa od chwili formalnego przekazania do chwili zwrotu Użyczającemu potwierdzonego podpisami osób upoważnionych. Biorący do używania poniesie koszty opakowania, transportu w obie strony oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
 1. Cennik usług związanych z udostępnianiem wizerunków muzealiów i archiwaliów do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Lp.

Forma udostępnienia

Cel

Opłata
brutto

Stawka VAT

1

Udostępnienie do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego – wizerunków muzealiów
w postaci skanu lub fotografii cyfrowej (jpg/tiff)

niekomercyjny

‒ do 10 szt. bezpłatnie,
‒ każdy kolejny skan 10 zł/szt.

23%

komercyjny

20 zł /szt.

23%

2

Udostępnienie do ponownego wykorzystania informacji sektora

niekomercyjny

‒ do 10 szt. bezpłatnie
‒ każdy kolejny
10 zł/szt.

23%

 1. Cennik usług związanych z udostępnianiem wizerunków muzealiów
  i archiwaliów

Lp.

Działanie

Charakterystyka obiektu

Cel

Opłata
brutto

Stawka

VAT

 

1

Wykonanie    fotografii udzielenie licencji na wykorzystanie wizerunku cyfrowego muzealium 300 dpi/tiff

obiekty o małych gabarytach, nie wymagające zabiegów konserwatorskich oraz asysty podczas fotografowania

niekomercyjny

50 zł

23%

komercyjny

100 zł

23%

2

Wykonanie skanu/ fotografii i udzielenie licencji na wykorzystanie wizerunku cyfrowego archiwalium 300 dpi/tiff

Dokumenty płaskie (dwuwymiarowe) do formatuA4, digitalizowane
za pomocą skanera

niekomercyjny

20 zł

23%

komercyjny

100 zł

23%

3

  Wykonanie fotografii, udzielenie licencji na wykorzystanie wizerunku cyfrowego muzealium 300 dpi/tiff

obiekty o dużych gabarytach, lub wymagające zabiegów konserwatorskich lub asysty podczas fotografowania

niekomercyjny

100 zł

23%

komercyjny

200 zł

23%

4

Profesjonalne fotografowanie lub filmowanie wystawy stałej

wybrany fragment ekspozycji, pod nadzorem pracownika, przy zachowaniu zaleceń konserwatorskich

niekomercyjny

1 godzina 80 zł

23%

komercyjny

1 godzina 200 zł

23%

W uzasadnionych przypadkach Muzeum może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić
z opłaty za udostępnienie wizerunków.

 1. Przeprowadzanie kwerend w zbiorach Muzeum w Żarnowcu

Lp.

Forma udostępnienia

 

Cel

Opłata brutto

Stawka VAT

1

Kwerendy (w tym kwerendy elektroniczne) przeprowadzane
w siedzibie Muzeum oraz dla ośrodków naukowych, muzeów i osób prowadzących projekty badawcze lub piszących prace (publikacje) naukowe
i popularnonaukowe ‒ na temat Marii Konopnickiej, zbiorów i parku Muzeum

niekomercyjny/
komercyjny

bezpłatnie

zwolniona

2

Kwerendy zlecone przez inne instytucje, firmy i osoby fizyczne

niekomercyjny/
komercyjny

‒ do 2 godzin
 bezpłatnie,
‒ każda kolejna
   godzina 20 zł

zwolniona

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum może odstąpić od pobrania opłaty za wykonanie kwerendy.

 1. Inne usługi

Opłata za wykonanie kserokopii materiałów będących w posiadaniu Muzeum

Opłata za jedną stronę w zł

Format A4

0,50

Format A3

1,00

Dokumenty archiwalne

5,00

Opłaty za realizacje usług uiszcza wnioskujący przelewem na podstawie wystawionej faktury na konto Muzeum nr 67 8636 1028 2002 1400 8212 0001 (Bank Spółdzielczy w Rymanowie Zdroju Oddział
w Jedliczu).

Skip to content