Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Udostępnianie informacji

data publikacji: 2022-01-20 | 10:50

wprowadziła: Iwona Wajda

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Informacja publiczna, która jest w posiadaniu Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu i nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Zasady udostępniana i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystana w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
 1. Muzeum udostępnia informacje sektora publicznego wyłącznie w zakresie treści powstałych w wyniku prowadzonej działalności.
  Informacje sektora publicznego Muzeum dotyczą m.in. dokumentacji wizualnej muzealiów i archiwaliów (fotografie, skany), kwerendy dotyczące danych identyfikacyjnych zbiorów zawartych w inwentarzach i kartach ewidencyjnych, opisów zbiorów i ich kolekcji sporządzanych na potrzeby wystaw stałych i czasowych, komunikatów prasowych dotyczących zbiorów, informacji dotyczące wydarzeń edukacyjnych, działalności wydawniczej i poszczególnych publikacji.
 2. Muzeum zapewnia możliwość ponownego wykorzystania informacji, o której mowa w ust. 1, przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do celów komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona np. celem tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzenia zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1062) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2018, poz. 2339), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
 3. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:
  a) Udostępnenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu: http://www.muzeumzarnowiec.pl/bip/
  b) udostępnione w serwisie internetowym Muzeum: http://www.muzeumzarnowiec.pl
  c) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
 1. Udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania następuje na podstawie pisemnego wniosku skierowanego pocztą elektroniczną: e-mail: info@muzeumzarnowiec.pl lub tradycyjną na adres: Muzeum Marii Konopnickiej, Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  a) Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wskazanie:
  ‒ danych wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail,
  ‒ informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  ‒ celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  ‒ formy przygotowania informacji sektora publicznego a w przypadku fotografii rodzaj i format zdjęcia,
  ‒ sposobu przekazania informacji sektora publicznego.
  b) Wniosek nie spełniający warunków określonych w punkcie a, nie będzie rozpatrywany jeżeli wnioskodawca nie usunie braków w terminie 7 dni.
  c) Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w tym terminie, Muzeum zawiadamia w okresie do 14 dni wnioskodawcę
  o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
  d) Muzeum ma prawo odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wyłącznie w przypadkach wymienionych w pkt 6 lub określić warunki ograniczające ponowne wykorzystania informacji sektora publicznego wymienione w pkt 5b.
 1. Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:
  a) dla informacji udzielonej na stronie BIP Muzeum i na stronie internetowej www.muzeumzarnowiec.pl, gdzie nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystania, użytkownicy informacji w celu ponownego wykorzystania są zobowiązani do:
  – poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji poprzez umieszczenie klauzuli: „Ze zbiorów Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, nr inw………”
  ‒ udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie uzyskanej formie,
  ‒ informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  b) dla informacji udzielonej na wniosek Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu ma prawo określić, w umowie ze składającym wniosek, warunki ograniczające ponowne wykorzystania informacji sektora publicznego w zakresie:    
  ‒ działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędących własnością Muzeum,
  – informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.
 1. Muzeum ma prawo odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dotyczących:
  a) depozytów, jeżeli ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
  b) obiektów podlegających ochronie prawa autorskiego lub do których autorskie prawa majątkowe jeszcze nie wygasły, tj. tych które nie należą do domeny publicznej;
  c) zapewnienia bezpieczeństwa muzealiom ze względu na ochronę przed zagrożeniem pożarowym, kradzieżą i innego rodzaju niebezpieczeństwem, które grozi zniszczeniem lub utratą zbiorów;
  d) prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy;
  e) informacji, będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
  f) informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem.
  Dyrektor w drodze decyzji może odmówić zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w przypadku gdy realizacja wniosku powoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przez Muzeum, przekraczających proste czynności.
 1. Zasady odpowiedzialności Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) Szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób.
  b) Szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.
 1. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
  1) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, albo zawiadomić Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Muzeum w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
  2) W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz. 23).
  3) Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ‒ Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718.), z tym że:
  a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
  b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Cennik usług związanych z udostępnianiem wizerunków muzealiów i archiwaliów do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Lp.

Forma udostępnienia

Cel

Opłata/brutto

Stawka VAT

1

 

Udostępnienie do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego – wizerunków muzealiów w postaci skanu lub fotografii cyfrowej (jpg/tiff)

niekomercyjny

‒ do 10 szt. bezpłatnie,

‒ każdy kolejny skan 10 zł/szt.

23%

komercyjny

20 zł /szt.

23%

2

Udostępnienie do ponownego wykorzystania informacji sektora

niekomercyjny

‒ do 10 szt. bezpłatnie
‒ każdy kolejny
10 zł/szt.

23%

Skip to content