Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w sprawie naboru
na stanowisko księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym

NABÓR ZAMKNIĘTY 31 lipca 2023 r.

Organizator naboru
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze, tel. (13) 43 520 13
e-mail: info@muzeumzarnowiec.pl

Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu ogłasza nabór na stanowisko księgowego
w Dziale Finansowo-Księgowym

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:
    1) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, finanse, rachunkowość lub kurs podstaw
         rachunkowości),
    2) znajomość oraz umiejętności praktycznego stosowania przepisów z zakresu rachunkowości
         i ustawy o VAT, CIT, PDOF,
    3) umiejętność pracy z komputerem w tym obsługi programów księgowych, praktyczna znajomość
        pakietu typu MS Office oraz Excel,
    4) znajomość programów Optima firmy Comarch będzie dodatkowym atutem,
    5) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, sumienność, samodzielność,
    6) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

 1. Zakres zadań:
  1) sprawdzanie pod względem formalnym rachunkowym dokumentów księgowych oraz
      wprowadzanie ich do systemu księgowego Optima;
  2) wpisywanie przelewów do elektronicznego systemu bankowego;
  3) prowadzenie ewidencji i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
  4) pomoc przy sporządzaniu budżetu Muzeum, sprawozdania finansowego oraz wszystkich
      innych dokumentów w zakresie planowania finansowego oraz o charakterze sprawozdawczym;
  5) uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami;
  6) inwentaryzowanie sald kont do bilansu zamknięcia;
  7) prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie rocznej inwentaryzacji;
  8) udział w rozliczaniu projektów i dotacji z nimi związanych;
  9) prace merytoryczne i administracyjno-biurowe związane z księgowością.
 1. Warunki pracy na danym stanowisku:
  1) wymiar zatrudnienia: etat;
  2) czas pracy: system jednozmianowy;
  3) miejsce pracy: Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu;
  4) rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, po okresie próbnym umowa na czas określony.
 1. Wymagane dokumenty:
  1) CV z podpisaną klauzulę informacyjną o treści:
     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych dla potrzeb niezbędnych do
      realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
      osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
      Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
      fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
      przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”;
  2) kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
  3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  4) kopie innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, studiów
      podyplomowych itp. dotyczących stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja,
  5) oświadczenie kandydata o niekaralności ‒ do pobrania;
  6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
      publicznych ‒ do pobrania
  .

Oryginały dokumentów należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną.

 1. Termin i miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00:
  1) osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ‒16:00)
  2) pocztą tradycyjną na adres:
      Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze
  3) elektronicznie na adres: info@muzeumzarnowiec.pl

Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego”.
Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane
z uwzględnieniem danych kontaktowych przez nie wskazanych. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem

 1. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacji
  Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu w dwóch etapach:
  1) Etap I – weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
  2) Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami; powiadomienie telefoniczne lub
      pocztą elektroniczną uczestników procesu rekrutacyjnego o wynikach.
 1. Informacje dodatkowe
  1) Po zakończeniu procedury naboru, komisyjnie niszczone są wszystkie dokumenty przesłane
      przez kandydatów za wyjątkiem dokumentów kandydata wyłonionego w konkursie.
  2) Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru
     na każdym etapie bez podania przyczyny.
  3) Muzeum nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
  4) Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie naboru jest Pani Elżbieta Filip,
      tel. 13 43 520 13.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,
     Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Dariusz Pączka, tel. 503 420 134 lub e-mail:
    biuro@djp-safety.pl
3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji − na podstawie Art. 6
    ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
   danych osobowych.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
    odmową zawarcia umowy.

Skip to content