Skip to content Skip to footer

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

w okresie stanu epidemii COVID-19

  1. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu może odbywać się indywidualnie (nie dotyczy rodzin) bez możliwości zwiedzania grupowego i tylko w obecności pracownika.

2. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia, zwiedzania ekspozycji, cen biletów
i zakupu wydawnictw i pamiątek zamieszczone są na stronie internetowej oraz przed wejściem do Muzeum.

3. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia ekspozycji dla zwiedzających.

4. Przy wejściu do budynków „Lamusa” i Dworku (w wyznaczonych miejscach) umieszczony jest pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk – do obowiązkowego zastosowania przed wejściem i po zakończeniu zwiedzania.

5. W sklepiku muzealnym może przebywać maksymalnie 1 osoba, pozostałe muszą oczekiwać na zewnątrz w odstępach 2-metrowych (nie dotyczy rodzin) oraz obowiązuje zakaz przeglądania oferowanych wydawnictw i pamiątek. Preferowaną formą płatności jest  karta płatnicza
z zachowaniem możliwości płacenia gotówką.

6. Dokumenty uprawniające do zniżkowego biletu należy okazywać przed jego zakupem.

  1. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu, paragonu fiskalnego lub zaproszenia.

  2. Nabycie biletu oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu przez zwiedzającego.

9. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania wytycznych uwzględniających obecną sytuację epidemiczną związaną z przebywaniem w przestrzeni publicznej, tj. korzystania z płynu dezynfekcyjnego, zachowania 2-metrowych odstępów od innych osób, zakrywania nosa i ust (maseczki, chusty, szale).

10. Ze względu na zalecenia sanitarno-epidemiologiczne pracownicy Muzeum obsługujący zwiedzających wyposażeni są w przyłbice i rękawice ochronne. Zwiedzający zobowiązani są do podporządkowania się instrukcjom pracowników Muzeum dotyczących czasu i sposobu zwiedzania.

11. Liczba zwiedzających mogących jednocześnie przebywać w ekspozycjach Muzeum jest ograniczona i może maksymalnie wynosić do 25 osób. W parku zabytkowym może przebywać większa ilość osób z zachowaniem bezpiecznej odległości.

12. Zabytkowe wnętrza Dworku Marii Konopnickiej (z uwagi na bezpieczeństwo zbiorów oraz wytyczne sanitarno-epidemiologiczne i konserwatorskie) można zwiedzić tylko z pracownikiem Muzeum w ograniczonym zakresie i z krótkim komentarzem.

13. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu zwiedzającym do części ekspozycji
i eksponatów.
Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzającym w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w czasie zakupu biletu. Sytuacja, w której następuje wyłączenie części ekspozycji i zbiorów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą nastąpić przerwy w zwiedzaniu, potrzebne na dokonanie dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. Ewentualny czas oczekiwania na wejście do Muzeum można spędzić na ławkach przy budynku „Lamusa” lub zwiedzając zabytkowy park
i ścieżkę przyrodniczą.

15. Zwiedzający proszeni są o korzystanie z wydzielonych toalet wyposażonych w środki dezynfekcyjne.

16. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów oraz osoby zakłócające porządek zwiedzania i naruszające normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być proszone o opuszczenie Muzeum.

17. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na terenie parku.

18. Zwiedzający proszeni są o opuszczenie ekspozycji i parku do godziny zamknięcia obowiązującej w Muzeum.

19. Podczas zwiedzania ekspozycji muzealnych i parku zabytkowego obowiązują następujące zakazy:

palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,

wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich użycie,

wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych,

dotykania eksponatów, gablot i siadania na meblach,

rozmawiania przez telefony komórkowe,

wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika dla niewidomych),

jeżdżenia po parku wszelkimi pojazdami (w tym rowerami),

używania odbiorników radiowych lub zakłócania ciszy w inny sposób,

wchodzenia na trawniki, drzewa i niszczenia roślinności,

zaśmiecania parku oraz niszczenia urządzeń i obiektów parkowych,

organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia Dyrektora Muzeum,

przebywania na terenie parku podczas burz i wichrów oraz w godzinach jego zamknięcia bez zezwolenia Dyrektora Muzeum,

fotografowania z użyciem statywu, lamp błyskowych oraz filmowania.

20. Fotografowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego (bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu). Wykonywanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych fotografii i filmów przedstawiających eksponaty, wnętrza ekspozycji oraz zabytki zespołu dworsko-parkowego w Żarnowcu wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.

Z uwagi na możliwość nieposiadania przez Muzeum praw do wykorzystywania wizerunków niektórych eksponatów do celów innych niż wystawiennicze, zastrzeżeń ze strony właścicieli wizerunków eksponatów, zagrożenie bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, zasad ochrony konserwatorskiej lub możliwość naruszenia praw osób trzecich, fotografowanie może być całkowicie zabronione, o czym informuje zwiedzających obsługa Muzeum.

21. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Muzeum zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników Muzeum.

22. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2020 r. na podstawie Zarządzenia Nr 4/2020 Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

23. Regulamin zwiedzania został opracowany i uzgodniony z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie na podstawie:

Rekomendacji wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny dotyczący profilaktyki
w zakładach pracy w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa,
w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19,

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Skip to content