Skip to content Skip to footer
REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
 1. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu może odbywać się indywidualnie i grupowo w obecności pracownika.
 2. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania wytycznych uwzględniających obecną sytuację epidemiczną związaną z przebywaniem w przestrzeni publicznej.
 3. W sklepiku muzealnym istnieje możliwość zapłaty za pomocą karty płatniczej.
 4. Dokumenty uprawniające do zniżkowego biletu należy okazywać przed jego zakupem.
 5. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu (paragonu fiskalnego).
 6. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia, zwiedzania ekspozycji, cen biletów oraz zakupu wydawnictw i pamiątek zamieszczone są przed wejściem do Muzeum oraz na stronie internetowej.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia ekspozycji dla zwiedzających.
 8. Nabycie biletu oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu przez zwiedzającego.
 9. Zwiedzający zobowiązani są do podporządkowania się instrukcjom pracowników Muzeum dotyczących czasu i sposobu zwiedzania.
 10. Liczba zwiedzających mogących jednocześnie przebywać w ekspozycjach Muzeum jest ograniczona i może
  maksymalnie wynosić do 40 osób w budynku Lamusa oraz do 20 osób w Dworku.
 11.  Zabytkowe wnętrza Dworku Marii Konopnickiej (z uwagi na bezpieczeństwo zbiorów i wytyczne konserwatorskie) można zwiedzić tylko z pracownikiem Muzeum.
 12. Zwiedzający proszeni są o korzystanie z wydzielonych toalet wyposażonych w środki dezynfekcyjne.
 13. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów oraz osoby zakłócające porządek zwiedzania i naruszające normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być proszone o opuszczenie Muzeum.
 14. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na terenie parku.
 15. Zwiedzający proszeni są o opuszczenie ekspozycji i parku do godziny zamknięcia obowiązującej w Muzeum.
 16. Podczas zwiedzania ekspozycji muzealnych i parku zabytkowego obowiązują następujące zakazy:
  – palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
  – wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz przebywania w stanie
      wskazującym na ich użycie,
  – dotykania eksponatów, gablot i siadania na meblach,
  – rozmawiania przez telefony komórkowe,
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika dla niewidomych),
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych,
  – jeżdżenia po parku wszelkimi pojazdami (w tym rowerami),
  – używania odbiorników radiowych lub zakłócania ciszy w inny sposób,
  – wchodzenia na trawniki, drzewa i niszczenia roślinności,
  – zaśmiecania parku oraz niszczenia urządzeń i obiektów parkowych,
  – organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam
      i ogłoszeń bez zezwolenia Dyrektora Muzeum,
  – przebywania na terenie parku podczas burz i wichrów oraz w godzinach jego zamknięcia bez zezwolenia
     Dyrektora Muzeum,
  – fotografowania z użyciem statywu, lamp błyskowych oraz filmowania.
 17. Fotografowanie jest dozwolone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego (bez użycia dodatkowego oświetlenia i bez statywu). Wykonywanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych fotografii i filmów przedstawiających eksponaty, wnętrza ekspozycji oraz zabytki zespołu dworsko-parkowego w Żarnowcu wymaga każdorazowo pisemnej zgody Dyrektora Muzeum. Z uwagi na możliwość nieposiadania przez Muzeum praw do wykorzystywania wizerunków niektórych eksponatów do celów innych niż wystawiennicze, zastrzeżeń ze strony właścicieli wizerunków eksponatów, zagrożenie bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, zasad ochrony konserwatorskiej lub możliwość naruszenia praw osób trzecich, fotografowanie może być całkowicie zabronione, o czym informuje zwiedzających obsługa Muzeum.
 18. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Muzeum zastrzega sobie prawo do
  natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników Muzeum.
 19. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2020 r. na podstawie Zarządzenia Nr 4/2020 Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
 20. Regulamin zwiedzania został opracowany i uzgodniony z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie na podstawie:
  – Rekomendacji wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny dotyczący profilaktyki w zakładach pracy w związku
      z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
  – Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji
      kultury  działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym
      otwarciem w stanie epidemii COVID-19,
  – Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
      i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Skip to content