Skip to content Skip to footer

Uzgodnienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdza pismo znak DDK/1827/601S/6/13/MJ z dnia 23 września 2013r.Załącznik do Uchwały NR XXXIX/767/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r.

STATUT

MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1.Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, które działa w szczególności na podstawie:

  1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwaną dalej „ustawą o muzeach”;

  2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 r.), zwanej dalej „ustawą”; 

  3) niniejszego Statutu. 

 • 2.1.Organizatorem Muzeum jest Województwo Podkarpackie.
 1. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatorapod nr 14/07.
 2. Muzeum posiada osobowość prawną.
 • 3.1.Siedzibą Muzeum jest Żarnowiec.
 1. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

 • 4.Zakresem działania Muzeum jest ochrona dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w Muzeum, dbałość o zachowanie substancji zabytkowej obiektów – Dworku, Lamusa oraz Parku, a także szerokie upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Marii Konopnickiej.
 • 5.1. Muzeum realizuje działania, o których mowa w § 4, w szczególności przez:

1)      gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu swojej działalności,

2)      inwentaryzowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentalnych;

3)      zabezpieczanie, konserwację, przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób umożliwiający dostępność dla celów naukowych;

4)      dbałość o utrzymanie stanu historycznego zespołu dworsko-parkowego oraz zabytkowego krajobrazu;

5)      organizowanie i prowadzenie badań naukowych;

6)      organizowanie wystaw stałych i czasowych;

7)      prowadzenie działalności edukacyjnej w formie koncertów, spotkań autorskich, konkursów oraz innych przedsięwzięć upowszechniających kulturę i promujących Muzeum;

8)      udostępnianie zbiorów i parku zabytkowego dla celów edukacyjnych i naukowych,

9)      wydawanie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań naukowych oraz publikacji popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;

10)   użyczanie i przyjmowanie w depozyt zabytków i dzieł sztuki;

11)   udzielanie informacji, konsultacji i pomocy w zakresie objętym działalnością;

12)   zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji.

 1. Zadania, o których mowa w ust.1, Muzeum realizuje na podstawie rocznych planów działalności statutowej.
 • 6.Muzeum współpracuje z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.
 • 7.Muzeum gromadzi zbiory w zakresie literatury, historii sztuki, historii i rzemiosła artystycznego, w szczególności z dziedziny:

1) literatury polskiej, czasopiśmiennictwa i kultury literackiej, dotyczących życia, twórczości
i działalności Marii Konopnickiej oraz innych pisarzy i poetów z okresu Pozytywizmu, a także Romantyzmu i Młodej Polski;

2) historii Muzeum, jego roli i znaczenia jako „daru narodowego” w działalności i dorobku
kulturowym Polski;

3)  historii i znaczenia zespołu dworsko-parkowego w Żarnowcu.

 • 8.1.Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia działalności statutowej Muzeum.
        2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

1) udostępniania zbiorów do reprodukowania, filmowania, kopiowania;

2) ekspertyz naukowo-badawczych;

3) sprzedaży pamiątek, publikacji, drobnych artykułów spożywczych;

4) oprowadzania po regionie, opracowywania szlaków turystycznych oraz tras wycieczkowych;

5) usług reklamowych.

 1.   Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się na realizację zadań statutowych.

 

Rozdział 3

Nadzór, zarządzanie i organizacja Muzeum 

 • 9.Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.
 • 10.1. Działalnością Muzeum kieruje Dyrektor Muzeum, zwany dalej „Dyrektorem”.
 1. Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
 2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych określonych odrębnymi przepisami;

2)  nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznej kontroli finansowej;

3) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;

4) ustalanie planu finansowego Muzeum;

5) nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materialnymi;

6) przedkładanie organizatorowi planów finansowych, planów działalności merytorycznej, sprawozdań i wniosków;

7) przedkładanie Radzie Muzeum sprawozdań rocznych z działalności i rocznych planów działalności statutowej Muzeum;

8) zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym umów o pracę z pracownikami Muzeum;

9) podejmowanie czynności wynikających ze stosunku pracy.

 • 11.Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych

 w obowiązujących przepisach.

 • 12.1.Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
 1. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
 2. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

 • 13.1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Muzeum.
 1. Regulamin organizacyjny Muzeum nadaje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Zmian regulaminu organizacyjnego Muzeum dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
 • 14.1.Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 11 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd spośród kandydatów wskazanych przez podmioty określone w ustawie o muzeach.
 1. Rada Muzeum działa na zasadach określonych w ustawie o muzeach.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Muzeum

 

 • 15.1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych
  w ustawie i w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 1. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora
  z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora na każdy rok w uchwale budżetowej.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
 • 16.Majątek Muzeum wykorzystuje się dla realizacji działalności statutowej Muzeum.
 • 17.Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1)      dotacje przekazywane przez organizatora, w tym:

 1. a)podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
 2. b)celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 3. c)celowa na realizację wskazanych zadań i programów;

2)      dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

3)      przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

4)      przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum;

5)      środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Rozdział 5  

Postanowienia końcowe

 

 • 18.Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 • 19.Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
Skip to content