95. rocznica śmierci Marii Konopnickiej (8 X 1910 )


NAUCZYCIELE PLASTYKI


szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków wychowania pozaszkolnego


   Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu podaje regulamin
VII Konkursu Plastycznego IV Międzynarodowego

dla szkół podstawowych, gimnazjów i placówek wychowania pozaszkolnego na temat:
Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej,

organizowany w ramach XI SPOTKAŃ Z TWÓRCZOŚCIĄ MARII KONOPNICKIEJ.
   Konkurs realizowany od 1998 r. - pod patronatem m.in.: Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Marszałka
Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego - cieszy się dużym zainteresowaniem.
Na każdą edycję wpływało od 2 do 4 tys. ilustracji z ok. 300 ośrodków z najmniejszych zakątków Polski
oraz z Ukrainy, Litwy i Słowacji.
Liczymy również na udział w Konkursie szkół z innych krajów europejskich oraz z Ameryki.
   Najlepsze prace konkursowe prezentowane są na wystawach czasowych w Muzeum w Żarnowcu,
a w ostatnich latach ilustracje eksponowano także w ośrodkach kultury w Polsce oraz na Słowacji.
W związku z tym prosimy uprzejmie o przeprowadzenie w Waszej Placówce eliminacji Konkursu
i przysłanie najlepszych prac do Muzeum.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

    

XI SPOTKANIA Z TWÓRCZOŚCIĄ MARII KONOPNICKIEJ

ILUSTRACJA DO UTWORU MARII KONOPNICKIEJ

VII KONKURS PLASTYCZNY IV MIĘDZYNARODOWY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

   1. ORGANIZATOR:
            Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

   2. CEL KONKURSU:
       - rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży
       - rozbudzanie zainteresowania twórczością Marii Konopnickiej

   3. ORGANIZACJA KONKURSU:
       - Autorzy przesyłają swoje prace do 30 kwietnia 2005 r. na adres:
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 38-460 Jedlicze,
woj. podkarpackie

- Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac najlepsze ilustracje.
- O wynikach Konkursu powiadomieni zostaną laureaci do 16 maja br.
- Wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2005 r. (poniedziałek), o godz. 1300
      w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
- Informację na temat Konkursu można uzyskać w Dziale Artystyczno - Historycznym Muzeum
   (p. Dariusz Zajdel), tel./fax +48 13 435-20-13

    

REGULAMIN KONKURSU

      Muzeum w Żarnowcu zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek wychowania
pozaszkolnego z Polski i z zagranicy do udziału w konkursie plastycznym
nt. Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej.

   Treścią prac będą ilustracje do wybranych utworów poetki i pisarki,
wykonane w dowolnej technice malarskiej oraz inne małe formy plastyczne płaszczyznowe i przestrzenne.
Nie wezmą udziału w konkursie prace skopiowane z wydań książkowych utworów Marii Konopnickiej.

   1.    Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
    Kategoria I - dla szkół podstawowych i gimnazjów (techniki malarskie)
    Kategoria II - dla placówek wychowania pozaszkolnego - WDK, MDK, GOK itp. (techniki malarskie)
    Kategoria III - dla szkół podstawowych, gimnazjów i placówek wychowania pozaszkolnego
(małe formy plastyczne - lalka, kukiełka, pacynka itp., płaskorzeźba, rzeźba oraz inne prace przestrzenne)

We wszystkich kategoriach obowiązuje podział na trzy grupy wiekowe:
Grupa 1: uczniowie z klas I - III SP
Grupa 2: uczniowie z klas IV - VI SP
Grupa 3: uczniowie z klas I-III gimnazjów
   2.    Ilość nadsyłanych prac w poszczególnych kategoriach jest dowolna.
   3.    Każdy ilustrator biorący udział w konkursie może przedłożyć tylko jedną pracę.
   4.    Prace malarskie powinny posiadać minimalny format A4 (210x297 mm),ale nie większy
          niż format A1 (594x841 mm), a pozostałe formy plastyczne o dowolnej wielkości.
   5.    Każdą pracę należy opisać, podając na odwrocie: imię i nazwisko autora, szkołę, klasę,
          tytuł zilustrowanego utworu, technikę wykonania, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy.
   6.    Autorzy najlepszych ilustracji otrzymają nagrody rzeczowe.
   7.    W poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych zostanie przyznana 1 nagroda główna
          oraz do 5 wyróżnień.
   8.    Nagrody, które nie zostały odebrane, Organizator Konkursu wysyła na koszt laureata.
   9.    Nadesłane prace pozostają w archiwum Muzeum i nie będą zwracane autorom.
         Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych
         (w prasie, TV, katalogach, folderach oraz innych wydawnictwach promujących Konkurs).
   10.   Najlepsze oraz wyróżnione ilustracje będą prezentowane w Muzeum na wystawie czasowej
         w terminie od 23 maja do 18 września 2005 r.

Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.